Albanian Zahlen von 1 bis 100

# Writing your language Writing Reading
0 Null Zero -
1 Eins Një -
2 Zwei Dy -
3 Drei Tre -
4 Vier Katër -
5 Fünf Pesë -
6 Sechs Gjashtë -
7 Sieben Shtatë -
8 Acht Tetë -
9 Neun Nëntë -
10 Zehn Dhjetë -
11 Elf Njëmbëdhjetë -
12 Zwölf Dymbëdhjetë -
13 Dreizehn Trembëdhjetë -
14 Vierzehn Katërmbëdhjetë -
15 Fünfzehn Pesëmbëdhjetë -
16 Sechzehn Gjashtëmbëdhjetë -
17 Siebzehn Shtatëmbëdhjetë -
18 Achtzehn Tetëmbëdhjetë -
19 Neunzehn Nëntëmbëdhjetë -
20 Zwanzig Njëzet -
21 Einundzwanzig Njëzet e një -
22 Zweiundzwanzig Njëzet e dy -
23 Dreiundzwanzig Njëzet e tre -
24 Vierundzwanzig Njëzet e katër -
25 Fϋnfundzwanzig Njëzet e pese -
26 Sechsundzwanzig Njëzet e gjashtë -
27 Siebenundzwanzig Njëzet e shtatë -
28 Achtundzwanzig Njëzet e tetë -
29 Neunundzwanzig Njëzet e nëntë -
30 Dreißig Tridhjetë -
31 Einunddreißig Tridhjetë një -
32 Zweiunddreißig Tridhjetë e dy -
33 Dreiunddreißig Tridhjetë e tre -
34 Vierunddreißig Tridhjetë e katër -
35 Fϋnfunddreißig Tridhjetë e pesë -
36 Sechsunddreißig Tridhjetë e gjashtë -
37 Siebenunddreißig Tridhjetë e shtatë -
38 Achtunddreißig Tridhjetë e tetë -
39 Neununddreißig Tridhjetë e nëntë -
40 Vierzig Dyzetë -
41 Einundvierzig Dyzet e një -
42 Zweiundvierzig Dyzet e dy -
43 Dreiundvierzig Dyzet e tre -
44 Vierundvierzig Dyzet e katër -
45 Fϋnfundvierzig Dyzet e pesë -
46 Sechsundvierzig Dyzet e gjashtë -
47 Siebenundvierzig Dyzet e shtatë -
48 Achtundvierzig Dyzet e tetë -
49 Neunundvierzig Dyzet e nëntë -
50 Fϋnfzig Pesëdhjetë -
51 Einundfϋnfzig Pesëdhjetë e një -
52 Zweiundfϋnfzig Pesëdhjetë e dy -
53 Dreiundfϋnfzig Pesëdhjetë e tre -
54 Vierundfϋnfzig Pesëdhjetë e katër -
55 Fϋnfundfϋnfzig Pesëdhjetë e pesë -
56 Sechsundfϋnfzig Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Siebenundfϋnfzig Pesëdhjetë e shtatë -
58 Achtundfϋnfzig Pesëdhjetë e tetë -
59 Neunundfünfzig Pesëdhjetë e nëntë -
60 Sechzig Gjashtëdhjetë -
61 Einundsechzig Gjashtëdhjetë e një -
62 Zweiundsechzig Gjashtëdhjetë e dy -
63 Dreiundsechzig Gjashtëdhjetë e tre -
64 Vierundsechzig Gjashtëdhjetë e katër -
65 Fϋnfundsechzig Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sechsundsechzig Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Siebenundsechzig Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Achtundsechzig Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Neunundsechzig Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Siebzig Shtatëdhjetë -
71 Einundsiebzig Shtatëdhjetë e një -
72 Zweiundsiebzig Shtatëdhjetë e dy -
73 Dreiundsiebzig Shtatëdhjetë e tre -
74 Vierundsiebzig Shtatëdhjetë e katër -
75 Fϋnfundsiebzig Shtatëdhjetë e pesë -
76 Sechsundsiebzig Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Siebenundsiebzig Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Achtundsiebzig Shtatëdhjetë e tetë -
79 Neunundsiebzig Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Achtzig Tetëdhjetë -
81 Einundachtzig Tetëdhjetë e një -
82 Zweiundachtzig Tetëdhjetë e dy -
83 Dreiundachtzig Tetëdhjetë e tre -
84 Vierundachtzig Tetëdhjetë e katër -
85 Fϋnfundachtzig Tetëdhjetë e pesë -
86 Sechsundachtzig Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Siebenundachtzig Tetëdhjetë e shtatë -
88 Achtundachtzig Tetëdhjetë e tetë -
89 Neunundachtzig Tetëdhjetë e nëntë -
90 Neunzig Nëntëdhjetë -
91 Einundneunzig Nëntëdhjetë e një -
92 Zweiundneunzig Nëntëdhjetë e dy -
93 Dreiundneunzig Nëntëdhjetë e tre -
94 Vierundneunzig Nëntëdhjetë e katër -
95 Fϋnfundneunzig Nëntëdhjetë e pesë -
96 Sechsundneunzig Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Siebenundneunzig Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Achtundneunzig Nëntëdhjetë e tetë -
99 Neunundneunzig Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Hundert Njëqindë -